نگاهی به تاریچه ریشه اولاد ها وبه عبارت دیگر الک هادر کراب عنوان مطلبی است که توسط آقای علی اکبرکرابی جمع آوری شده که از ایشان هم تشکر میگردد.

 

موضوعی قدیمی برایتان بازگوکنم تاهرکس ک بخواندهویت خودراتشخیص دهد وباآن میتواندبفهمد ارکدام ایل وتباراست.

 

 

ایل،ال،طایفه،هلک،الک،اولاد،اولاده،تبار،دودمان گرچه تفاوتهایی درتعریف دارندامادریک معنابکاربرده میشونددرکراب بیشتراولاده والک میگویند

الک هایی که درکراب زندگی میکردندحدودا25طایفه اندوشایدهم بیشترکه همه دریک مجموعه بزرگ برادرواردرصلح وصفازندگی میکنندباهدفهای مشترک

اماالک های بزرگ ک اصلاونسلاکرابی هستندوقدمتشان درکراب زیاداست عبارتندازالک حاج محمدرضاوالک حاج رمضان علی که ریشه شان به میرک شهریارمیرسدوالک حاج زین العابدین وحاح حسین که ریشه شان به میرشمس منتهی میشودوالک کربلاعلی.

درمیان الک های زیرگرچه بعضی ازآن هاحمعیت زیاددارندامامهاجرینی هستندک ازشهرهایاروستاهای دیگربه کراب امده اندعلت آن یاآب وهوایااشتغال یافرهنگ وآداب ورسوم موردپسندشان بوده است .

واینک آن اولاده ها:

 

1/سیدههاکه بعضی آنهاازکاشان به کراب آمده اندوبعضی ازروستاهای اطراف

 

2/الک کربلایی آدینه محمدمثل خوحیدپورها3/الک کربلایی قربان علی مثل حاج یحیی

 

4/الک ابرام مثل حاج محمدحسین توری باف

 

5/الک نقی مثل حاج محمدعلی شاطر

 

6/کربلایی محمدحسین مثل ایزدیار

 

7/الک آقامحمدحسن مثل دکترسعادتمند

 

8/الک کربلایی ملاعباس مثل مهندس حاج رضا

 

9/الک کربلایی علی اصغروعلی اصغرمثل شیخ حیدر

 

10/عبدلله ترکا مثل حاج میرزااحمد(بعضی رانظربرآن است که آن هاازسادات بقایری یاکاریزدره هستند)

 

11/الک کربلایی محمد مثل نیازمند

 

12/الک قربان علی مثل حاج عباس علی

 

13/الک حاج جان میرزامثل غلام حاج باباخان

 

14/الک ملااسماعیل وملاعلی مثل معلمی

 

15/الک ملامحمدمقدس مثل حاج اسدالله

 

16/الک کربلایی علی وکربلایی حسین بزرگ مثل حاج مختار

 

17/الک اقاعلی محمدمثل اقابهرام .

 

ازبعضی ازاولادهاوالک هادرکراب فقط اسمی مانده است ونسلی ازان هاوجودنداردمثل کربلاخدادها والسلام